Artboard 2 copy 5 Jakamistalous

Moni kaupunkiaktivisti edustaa kansalaislähtöistä jakamistaloutta. Jakamistaloudella (sharing economy) tarkoitetaan yleensä erilaisten vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä digitaalisten alustojen välityksellä ja usein yhteistoiminnalla (collaborative economy). Jakamistalouden käsitteen merkitys on toistaiseksi vakiintumaton eikä sillä ole selviä rajoja.

Jakamistalouden rinnalla puhutaan usein myös muista ns. etuliitetalouksista, kuten yhteistoiminta-, alusta-, kierto-, keikka-, käyttöoikeus-, solidaarisuus-, commons-, kansalais-, osallisuus- ja vertaistalous. Käsitteet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan pikemminkin osittain päällekkäisiä ja niiden voidaan katsoa kuvaavan monipuolisesti ilmiöön liittyviä eri ulottuvuuksia. Käsitteiden käyttötapoja on monia. Esimerkiksi solidaarisuustalous voidaan nähdä yhtenä etuliitetalouksista tai omana kokonaisuutenaan, jota ei tule sekoittaa jakamistalouteen.

Jakamistaloutta harrastavat sekä yksityishenkilöt että suuret yritykset, mutta sen piirissä kehitellään myös uudenlaisia vertais-, yhteisö- ja osuuskuntatoiminnan, sekä mikro- ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden muotoja. Jakamistalouden piiriin kuuluu sekä voittoa tavoittelevia että tavoittelemattomia toimijoita.

Oletko kiinnostunut jakamis/yhteistoiminta/alusta/jne. -taloudesta? Tule mukaan jakamis/yhteistoimintatalouden tutkimus- ja kehittämisverkostoon!

Verkoston jäsenyys ei sido mihinkään. Jäsenenä saat tietoa verkoston toiminnasta ja voit tulla siihen mukaan siten kuin itsellesi sopii.

Mukaan verkostoon voi ilmoittautua täällä. Keskustelufoorumina toimii Jakamistalouden T&K-verkosto -Facebook-ryhmä, tervetuloa myös sinne!  Twitterissä verkoston aiheista keskustellaan tunnuksella #jatke.

jakamistalous

Verkosto on keskustelun ja yhteistyön foorumi kaikille jakamistaloudesta kiinnostuneille. Verkoston tarkoitus on lisätä ymmärrystä jakamistaloudesta ja edesauttaa jakamistalouden tietopohjaista kehittämistä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi verkosto

  • jakaa tutkimus- ym. tietoa ja keskustelee siitä
  • paikantaa sekä jakamistalouden kohtaamia että sen aiheuttamia ongelmia
  • muotoilee kehittämisehdotuksia ja edistää niiden toteuttamista
  • pohtii jakamistalouden toivottavaa tulevaisuuskuvaa
  • tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyötahojen löytämiseen
  • mahdollistaa jakamistalouden tutkijoiden, toimijoiden ja viranomaisten välisen vuorovaikutuksen.

Verkoston toimintamuotoja ovat

  • tiedottaminen, keskustelu ja yhteiskehittely verkkoalustoilla
  • tapahtumien, kuten seminaarien, työpajojen, hackathonien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
  • kokeilujen, kehittämishankkeiden ja tutkimushankkeiden ideointi ja valmistelu
  • muu verkoston jäsenten tarpeista lähtevä toiminta.

Verkosto on epävirallinen ja vapaamuotoinen. Verkoston toimintaa koordinoi säännöllisesti kokoontuva koordinaatioryhmä. Ryhmä on alkuvaiheessa muodostunut henkilöistä, jotka ovat 15 eri organisaatiosta (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Yrkeshögskolan Arcada, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtiovarainministeriö, Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Vero, Kilpailu- ja kuluttajavirasto,  CoReorient Oy ja Sharetribe Oy).

Koordinaatioryhmän jäsenet ovat verkostossa mukana omasta mielenkiinnostaan ja organisaationsa näkökulmasta, mutta eivät edusta organisaatiotaan virallisesti. Ryhmän tapaamiset ovat vapaamuotoisia eikä ryhmällä tai verkostolla ole virallista toimeksiantoa tai asemaa. Ryhmän kokoonpano elää tarpeen mukaan ja jokainen jäsen osallistuu verkoston toimintaan haluamassaan määrin. Verkoston jäsenyys ei velvoita eikä sido verkoston mahdollisesti esittämiin näkemyksiin tai kannanottoihin.

Verkoston materiaaleja

Jakamistalouden pohjoismainen malli -seminaari 8.3.2017 
Seminaarin järjestivät Kalevi Sorsa -säätiö, Yrkeshögskolan Arcada ja Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke.
Esitys: Jakamistalouden pohjoismainen malli
Osallistujien kysymykset panelisteille
Juttu seminaarista Demokraatti-lehdessä

Jakamistalous-kirjan julkistamistilaisuus 20.11.2017
Tilaisuuden kutsudiat ja kooste
Kirjan esittely kustantajan sivulla
Arvioita kirjasta:
Pekka Saurin arvio Facebookissa
Miia Kososen arvio Tohtorille töitä -blogissa + Twitter-keskustelu

Tausta

Kaupunkiaktivismi-hanke oli mukana verkoston perustamisesssa ja Kaupunkiaktivismi-tiimi eli me (Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle) olemme mukana verkoston koordinaatioryhmässä. Verkoston perustaminen sai alkunsa, kun VTT:n Yhteistoimintatalous-seminaarin (18.1.2017) esityksemme yhteydessä tekemämme ehdotus verkostosta sai seminaarin osallistujilta kannatusta.

Lukemista

Ajatusten virittämiseksi voit lukea Vesa-Matti Lahden kirjoituksen Sitran ja Demos Helsingin Seuraava erä -katsauksesta.

Erityisesti kaupunkien näkökulmiin antaa ajatuksia Sharing City -opas.

EU collaborative economy: a research agenda for policy support (2017) 

Jakamistalous Suomessa 2016 - Nykytila ja kasvunäkymät

Nordic labour markets and the sharing economy