Artboard 2 copy 5 Jakamistalous

Moni kaupunkiaktivisti edustaa kansalaislähtöistä jakamistaloutta. Jakamistaloudella (sharing economy) tarkoitetaan yleensä erilaisten vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä digitaalisten alustojen välityksellä ja usein yhteistoiminnalla (collaborative economy). Jakamistalouden käsitteen merkitys on toistaiseksi vakiintumaton eikä sillä ole selviä rajoja.

Jakamistalouden rinnalla puhutaan usein myös muista ns. etuliitetalouksista, kuten yhteistoiminta-, alusta-, kierto-, keikka-, käyttöoikeus-, solidaarisuus-, commons-, kansalais-, osallisuus- ja vertaistalous. Käsitteet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan pikemminkin osittain päällekkäisiä ja niiden voidaan katsoa kuvaavan monipuolisesti ilmiöön liittyviä eri ulottuvuuksia. Käsitteiden käyttötapoja on monia. Esimerkiksi solidaarisuustalous voidaan nähdä yhtenä etuliitetalouksista tai omana kokonaisuutenaan, jota ei tule sekoittaa jakamistalouteen.

Jakamistaloutta harrastavat sekä yksityishenkilöt että suuret yritykset, mutta sen piirissä kehitellään myös uudenlaisia vertais-, yhteisö- ja osuuskuntatoiminnan, sekä mikro- ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden muotoja. Jakamistalouden piiriin kuuluu sekä voittoa tavoittelevia että tavoittelemattomia toimijoita.

Oletko kiinnostunut jakamis/yhteistoiminta/alusta/jne. -taloudesta? Tule mukaan jakamis/yhteistoimintatalouden tutkimus- ja kehittämisverkostoon!